Logo
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
  3. reklamační řád

Reklamační řád :

Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem přijetí objednávky) závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly, podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná se dnem převzetí zboží. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním případě má kupující nárok na opravu či doplnění, slevu, případně odstoupení od kupní smlouvy. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zákazníkovi. Zboží si proto prosíme překontrolujte při jeho převzetí. Je-li poškozené, nepřebírejte ho. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Ostoupení od kupní smlouvy :

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené ve věte první. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být odesláno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží zašle spotřebitel zpět na adresu ESK - modely, Riegrova 338, České Skalice 552 03.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí prodávající  peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem jakým j od spotřebitele přijal, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající není povinnen vrátit spotřebiteli finanční prostředky dříve, než spotřebitel zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb. jsme povinni vybírat příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení.

 

REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY :

Je-li zásilka viditelně poškozená, musí se ihned sepsat reklamační protokol s přepravcem, a zásilku nepřevzít. Je-li zásilka na první pohled v pořádku, ale po rozbalení je zboží poškozeno, musí se podat reklamace u přepravce do druhého pracovního dne. Při nedodržení tohoto postupu již přepravce není ochoten uznat reklamaci přepravy a není na kom uplatňovat škodu.

Po sepsání reklamačního protokolu se postupuje standartním způsobem, kde dojde k výměně zboží za nepoškozené, nebo je navhrnutá kompenzační sleva.

Logo
Ivana Karlíčková
Pondělí - Pátek 13 - 18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz